Gåvobrev

Ett gåvobrev är en handling som upprättas i samband med att du ger bort något till någon annan. Ett gåvobrev är ofta bra att ha för att undvika eventuella framtida tvister om vem som har rätt till egendomen. Det fungerar som en trygghet för gåvomottagaren samtidigt som givaren kan skriva vilka eventuella villkor som följer med den gåva brevet gäller. Det är alltid bra att ta juridisk hjälp vid upprättande av gåvobrev. Vid frågor eller beställning av gåvobrev kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en upprättad handling där en part (givaren) uttrycker sin vilja om att ge bort en del av sin egendom såsom fastighet, pengar eller aktier till någon annan (gåvomottagaren). När ett gåvobrev upprättas går detta att villkora vilket innebär att givaren skriver in eventuella villkor som följer med gåvan. Detta kan till exempel vara att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, det vill säga att vid eventuell skilsmässa eller separation ska mottagaren inte behöva dela med sig av gåvan till den andra parten.

Gåvobrev – 3 viktiga fakta att känna till

gåvobrev

 1. Om gåvan är en fastighet, tomträtt eller annan fast egendom krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig juridiskt. Ett skriftligt eller muntligt löfte är inte tillräckligt vid gåva av fastigheter. Ett gåvobrev som uppfyller jordabalkens formkrav och är signerat av båda parter krävs alltid.
 2. Om gåvan avser lös egendom såsom en tavla, bil eller smycke krävs inget gåvobrev men kan vara bra att ha då du kan hänvisa till eventuella villkor i gåvobrevet. Dessa villkor kan handla om att det ska vara gåvomottagarens enskilda egendom, förskott på arvet eller vilken rätt han eller hon har att sälja gåvan vidare.
 3. En gåva mellan makar bör registreras hos Skatteverket. Detta för att gåvan inte ska kunna tas i anspråk för att betala den givande makens skulder efter att den andre maken redan har mottagit gåvan.

Vad ska gåvobrevet innehålla?

Beroende på vad gåvan är för något kan gåvobrevets innehåll skilja sig åt. Av tradition brukar dock stora delar se ut på liknande sätt och innehålla en del fasta uppgifter:

 • Uppgifter om givaren och gåvomottagaren.
 • En överlåtelseförklaring det vill säga där en förklaring ges om varför givaren ger bort gåvan.
 • Beskrivning av gåvan. Om gåvan är en fastighet eller tomträtt ska gåvobrevet bevittnas och fastighetsbeteckning bifogas. Vid bostadsrätt ska information om vilken lägenhet gåvan avser anges.
 • Eventuella villkor för gåvan såsom försäljning eller framtida hantering av gåvan.
 • Om gåvan avser en fastighet ska lagfartsändring göras hos Lantmäteriet. Efter att gåvobrevet har registrerats hos Skatteverket skickar du in detta till Lantmäteriet och ansöker om lagfartsändring.
 • Underskrifter av både givaren och gåvomottagaren samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades.

Vad gäller vid gåva av pengar och annan lös egendom?

Om gåvan avser pengar, tavlor, aktier eller annan lös egendom finns inga formella krav på att upprätta gåvobrev. Överlämning sker i den stund som mottagaren tar emot gåvan alternativt att pengarna förs över till mottagarens konto.

Även om det inte krävs juridiskt att upprätta ett gåvobrev för lös egendom är det många som väljer att göra detta ändå. Ett exempel på när gåvobrev kan bli viktigt är när föräldrar väljer att ge en gåva eller förskott på arv till sitt barn. Låt säga att gåvomottagaren är gift och ett gåvobrev har upprättats med särskilda villkor om enskild egendom. Detta betyder att gåvomottagarens partner inte får ta del av gåvan vid eventuell skilsmässa utan detta är reglerat som enskild egendom.

Gåvobrev krävs vid gåva av fastighet och annan fast egendom

Ett gåvobrev krävs alltid vid gåva av fastighet, tomträtt eller annan fast egendom, detta för att gåvan ska bli giltig juridiskt. Ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande. När givaren överlämnar ett giltigt gåvobrev som uppfyller jordabalkens formkrav och är signerat av båda parter blir löftet bindande.

Först när gåvobrevet är upprättat och överlämnat till mottagaren går det att ansöka om lagfart på Lantmäteriet. I gåvobrevet är det möjligt att uppställa villkor för den fasta egendomen till exempel:

 • Villkor om rätten att nyttja fastigheten livet ut. Detta är vanligt vid överlåtelse av fastighet från föräldrar till barn.
 • Villkor kring rätten att sälja fastigheten vidare. Om du ger bort en fastighet kan du uppge i gåvobrevet att denna inte får säljas vidare. Alternativt att en specifik person i så fall ska få förtur att köpa fastigheten.
 • I gåvobrevet kan du även uppge om gåvan ska vara gåvomottagarens fasta egendom som ska skyddas vid eventuell skilsmässa.

Hjälp med att upprätta testamente? Läs mer här.