Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt kan komma att behövas om en person inte längre kan företräda sig själv och vill överlåta till någon annan att ta hand om viktiga angelägenheter. Fördelen med en framtidsfullmakt är att fullmaktsgivaren kan bestämma över sin situation i förväg och ta viktiga beslut innan ohälsa gör det omöjligt.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt bindande dokument som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan ta till vara på sin rätt och vill företrädas av en fullmaktshavare istället för en tillförordnad god man eller förvaltare.

framtidsfullmaktAnledningarna till att man inte längre kan företräda sig själv och vill överlåta till någon annan att ta hand om viktiga angelägenheter kan vara:

Allvarlig sjukdom
Demens
Psykisk störning

Vad händer om framtidsfullmakt saknas?

Om du drabbas av en olycka eller en allvarlig sjukdom kan tingsrätten komma att utse en god man eller förvaltare som får i uppgift att sköta din ekonomi och andra viktiga angelägenheter. Det kan röra sig om en för dig helt okänd person. Framtidsfullmakten ger dig kontroll över vem som ska ha mandat att representera dig i viktiga ärenden när du inte själv kan göra det.

Det vanligaste är att tingsrätten utser en familjemedlem till god man, men det går inte alltid så fort som man skulle vilja. Med en framtidsfullmakt uppstår inget “tomrum”, inga angelägenheter får vänta på tingsrättens besked.

Skillnaden mellan framtidsfullmakt och vanlig fullmakt

En fullmakt ger någon annan rätt att företräda fullmaktsgivaren. Rättshandlingar från fullmaktstagaren blir bindande för huvudmannen. Det är dock inte säkert att en vanlig fullmakt är giltig om huvudmannen saknar förmåga att upphäva fullmakten. Det juridiska läget i Sverige är osäkert i dagsläget och därför trädde den nya lagen om framtidsfullmakter i kraft 2017.

Fördelen med en framtidsfullmakt är att fullmaktsgivaren kan bestämma över sin situation i förväg och ta viktiga beslut innan ohälsa gör det omöjligt. Framförallt är det en möjlighet att, medan man är vid sina sinnens full bruk, bestämma vem som ska företräda ens intressen när man själv inte längre kan göra det.

Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska träda i kraft?

Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren gör bedömningen att fullmaktsgivarens tillstånd är så försvagat att vederbörande inte längre kan tillvarata sina rättigheter eller sköta viktiga angelägenheter. Försämringen ska vara varaktig, en framtidsfullmakt gäller alltså inte vid tillfällig sjukdom, försvagning eller frånvaro.

Exempel på rättigheter som överförs till innehavaren av en framtidsfullmakt:

Förvaltning av ekonomiska tillgångar inklusive hantering av lån etc.
Betalningar av räkningar och hantering av abonnemang.
Rätt att teckna eller förnya försäkringar.
Försäljning av bostad där huvudmannen inte längre kan bo kvar.
Rätt att bistå huvudmannen vid vissa vård- och myndighetskontakter.

Skillnader mellan förvaltare, innehavare av framtidsfullmakt och god man

En god man måste försäkra sig om samtycke från fullmaktsgivaren vid större rättshandlingar som till exempel försäljning av bostad. En förvaltare eller innehavare av en framtidsfullmakt kan agera i huvudmannens intresse utan godkännande och en förvaltare kan utses utan huvudmannens samtycke. Det är alltså en tvångsåtgärd. Innehavaren av en framtidsfullmakt utses av huvudmannen.

Kan man utse flera fullmaktshavare?

Ja, det är fullt möjligt att utse flera fullmaktshavare. Det kan till och med vara väldigt fördelaktigt. Olika fullmaktshavare kan då ha olika rättigheter och ansvarsområden. En person kan till exempel sköta ekonomin och en annan bistå fullmaktsgivaren vid myndighetskontakter. Fullmaktshavare kan också utses i turordning så att det alltid finns någon som kan agera om en fullmaktshavare själv blir sjuk eller har andra förhinder när en uppgift behöver genomföras.

Vilka formkrav måste uppfyllas för att en framtidsfullmakt ska anses giltig?

Följande gäller för att en framtidsfullmakt ska träda i kraft och vara juridiskt bindande:

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och bevittnad av två personer.
Det ska framgå att handlingen är just en framtidsfullmakt och vem (eller vilka) som utses till fullmaktshavare.
Fullmaktsgivaren ska vara myndig och i stånd att ta beslut om sina angelägenheter.
Det måste framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar.

En framtidsfullmakt behöver inte lämnas in till någon myndighet eller registreras för att den ska vara giltig. Det räcker med att handlingen finns tillgänglig i original.

Vad händer om en fullmaktshavare inte sköter sitt jobb?

Om någon misstänker att en fullmaktshavare inte agerar i fullmaktsgivarens intresse kan det anmälas till kommunens överförmyndare. Om det visar sig att en fullmaktshavare missbrukat sin framtidsfullmakt kan rätten att använda fullmakten dras in.

Läs mer här om juridiska tjänster vid dödsfall

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss