Typer av begravning

Det finns många olika typer av begravningar. De två största är borgerlig och kristen. Kristen begravning kan också kallas kyrklig. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls, och istället gravsätta direkt eller efter en kremering.

Hur väljer man begravningstyp?

Oftast väljer man begravning efter vad den avlidne skulle önskat. Med kista eller urna. Stor, liten, elegant, enkel, påkostad eller mer prisvärd begravning. Om den avlidne har varit medlem i ett trossamfund är det vanligast att de leder begravningsceremonin i sina lokaler, och enligt sina seder. I de flesta församlingar kostar det inget för begravningsceremonier vad gäller lokal, ceremoniledare och musik.

Att välja begravning med kista eller urna

Man väljer om man vill samlas kring en kista eller en urna på begravningsceremonin. En del religioner har tydliga förhållningssätt till om den avlidne ska kremeras eller inte, vilket kan påverka valet.

En kista kan man välja att ha med blommor som kistdekoration eller draperat av ett bårtäcke, som är en vacker textil. Man kan också ha en öppen kista, men det är inte särskilt vanligt i Sverige. Även om den avlidne senare ska kremeras kan man välja att ha en kista på begravningen.

Med urna blir det mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. En urna kan man bära med sig nästan var som helst, och vid kremering kan man vänta upp till ett år med gravsättning. Även om man väljer urna vid begravningen behöver man köpa en kista, eftersom kremeringen alltid sker med kista enligt svensk lag.

Direktkremering

Direktkremering eller begravning utan ceremoni är lämpligt att välja om man inte önskar en ceremoni eller önskar ha den vid ett senare tillfälle. Många gånger är direktkremation ett önskemål från den avlidne själv alternativt är det de anhöriga själva som väljer detta då det kan vara svårt att enas om en tid som passar alla för ceremonin på kortare sikt. Vid en direktkremering hjälper vi till med svepning, kistläggning, transporter, beställning av intyg samt bokning av kremering. En kista i furu är enligt svensk lag nödvändigt för transport till kremation.

Borgerlig begravning

I en borgerlig begravning finns det stor frihet att utforma ceremonin precis som man vill. De flesta som väljer en borgerlig begravning gör det för att de inte är troende, och för att det inte ska finnas några religiösa symboler i ceremonin. Men självklart kan man utforma även en borgerlig begravning till en religiös. Det finns helt enkelt inga rätt och fel i en borgerlig begravning.

Kristen begravning

En begravning i Svenska kyrkan följer en särskild form i sin begravningsgudstjänst. Församlingens präst leder ceremonin i en kyrka eller i ett kapell. Ceremonin innehåller bland annat klockringning, böner, bibelläsning och psalmer. Om man vill kan man komplettera begravningen med t ex musik eller sång. Det planerar man tillsammans med prästen.

Begravning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kallas även mormonkyrkan. En begravning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga liknar en kristen begravning med ceremoni, minnesstund och gravsättning. De närstående väljer var ceremonin och gravplatsen ska äga rum, men det sker i eget kapell och leds av församlingens ledare. En mormon jordsätts alltid i kista.

Begravning i Bahai

Vid en Bahai-begravning klär familjen eller någon från församlingen den döde själva. Ceremonin präglas av bön, sång och tal. Gravsättningen är en jordbegravning i kista.

Begravning i frikyrka

En begravning i frikyrka liknar oftast den svenska kyrkans, men skiljer sig mellan samfunden och deras kyrkohandböcker. Oftast är frikyrkosamfunden lite mer flexibla än svenska kyrkan när det gäller ceremonins innehåll.

Romsk begravning

En romsk begravning har ofta många begravningsgäster. Jordbegravning i kista är vanligast, och kremering endast i undantagsfall. Vid gravsättning ställer man kistan i en gjuten kammare, så att det inte kommer jord direkt på kistan.

Kristen begravning

En kyrklig begravning leds av prästen från den avlidnes församling. Ceremonin innefattar bland annat psalmer, griftetal, överlåtselse och avsked. Jordbegravning i kista eller kremation och urnsättning är valfritt.

Begravning i Jehovas Vittnen

Familjen till den avlidne väljer var begravningen ska äga rum, och kan välja att den äger rum i Jehovas Vittnens lokaler Rikets sal. En begravning med Jehovas Vittnen är enkel, och ofta väljs kremering eller en gravsättning direkt. I en begravningsceremoni hålls ett tal och ofta framförs en även en biblisk sång.

Muslimsk begravning

En begravning inom Islam ska ske så snart som möjligt, helst inom 36 timmar efter dödsfallet. Innan kistläggningen tvättas och sveps den avlidne i närvaro av en Imam. Dena avlidne transporteras sedan direkt till moskén eller begravningsplatsen för begravningsbön och gravsättning. Graven placeras så att den döde är vänd mot Mekka.

Hinduisk begravning

Inom hinduism är kremering vanligast, och ska helst ske inom ett dygn efter dödsfallet. Efter kremeringen hålls en enkel ceremoni, ofta i en bostad. Urnan gravsätts i minneslund eller urngrav, eller sprids i ett rinnande vatten såsom en bäck eller flod.

Judisk begravning

I en judisk begravning vakas den avlidne fram till begravningsceremonin som hålls så snart som möjligt. Inför kistläggningen tvättas och sveps den avlidne. Kistan ska vara enkel. Den får inte innehålla metall och sammanfogas med träplugg istället för skruv. På judiska begravningar brukar det inte finnas några blommor. Ceremonin leds av en rabbi. I en vecka efter begravningen så visar de anhöriga sin sorg bland annat genom att stanna hemma utan att arbeta.

Buddhistisk begravning

Vid en buddhistisk begravning kan ceremonin äga rum före kremeringen eller gravsättningen eller i efterhand i form av en minnesceremoni. Jordbegravning i kista förekommer, men är inte lika vanligt som kremering. Ceremonin behöver inte ledas av någon speciell, men vid mer formella buddhistiska begravningar leder en munk eller nunna ceremonin. En buddhistisk begravning har ofta många gäster, där även avlägset bekanta deltar.

Ortodox begravning

En ortodox begravning sker så snart som möjligt efter dödsfallet. Kvällen innan begravningen hålls en gudstjänst i hemmet eller i kyrkan. Begravningsceremonin kan hållas i Svenska Kyrkans lokaler, eller i egna kapell eller kyrkor. Kistan är öppen under ceremonin så att gästerna kan ge den avlidne “den sista kyssen”, vilket är en kyss på en ikon eller ett kors i kistan samt den avlidnes panna. Jordbegravningen sker i samband med ceremonin. Eftersom den ortodoxa kyrkan är ett samlingsnamn för flera kristna ortodoxa kyrkor, kan innehållet i ceremonierna variera något.

Katolsk begravning

Inför en katolsk begravning vakas den avlidne i hemmet efter dödsfallet, och vänner och släkt kommer då på besök för att äta och samtala. En präst eller diakon besöker också hemmet för att be. Begravningsceremonin är som en mässa som leds av en präst eller en diakon. Under ceremonin kan kistan vara både öppen eller stängd under ceremonin. Gravsättningen sker normalt direkt efter mässan. Traditionellt är kremering inte använt, men accepterat.

Vi svarar på frågor kring olika typer av begravningar. 

Prata med oss

Har du frågor eller behöver råd, tveka inte att kontakta oss. Vår rådgivning är personlig och kostar inget extra.

Kontakta oss